Dječji hor Zvjezdice proslavio veliki jubilej 06.jun 2016.

Sijaju tri decenije

Dječ­ji hor ,,Zvje­zdi­ce” po­da­rio je Pod­go­ri­ci, u Ve­li­koj sa­li KIC-a ,,Bu­do To­mo­vić”, ko­ja je bi­la ma­la da pri­mi sve po­sje­ti­o­ce, ve­li­čan­stven kon­cert po­vo­dom pro­sla­ve 30 go­di­na po­sto­ja­nja i ra­da. To­kom sko­ro dva sa­ta pro­gra­ma, pod di­ri­gent­skom pa­li­com Mar­ka Kle­pi­ća i uz prat­nju ben­da ,,Cr­ve­no i cr­no”, ne­ka­da­šnji i sa­da­šnji čla­no­vi dječ­jeg ho­ra ,,Zvje­zdi­ce” ot­pje­va­li su svo­je naj­ve­će hi­to­ve od osni­va­nja, pa do da­nas. Po­zna­te dječ­je pje­sme ,,Či­ka Jo­va”, ,,Je­ste li ču­li”, ,,Gosn slon, par­don”, ,,Zu, zu, zu­ji”, ,,Haj­de Mar­ko da le­ti­mo taj­no”, ,,Dje­ca ima­ju pra­vo” i dru­ge, za­jed­no sa sa­da­šnjim čla­no­vi­ma, ot­pje­va­li su Bo­ja­na Đu­ka­no­vić, Ste­fan Fi­li­po­vić, Sa­ra Vu­jo­še­vić, Ti­na Džan­kić, Ti­na Ra­i­če­vić, Ani­ta Po­po­vić, Je­le­na Đor­đe­vić, bra­ća Fi­lip i Vla­di­mir Ća­bak i Bi­lja­na Mi­tro­vić. Pro­sla­vi ro­đen­da­na pri­su­stvo­va­li su ve­li­ki du­go­go­di­šnji pri­ja­te­lji i sa­rad­ni­ci ho­ra Mi­nja Su­bo­ta, Jo­van Ada­mov i La­do Leš.
Ne­ka­da­šnja čla­ni­ca ho­ra, a sa­da di­re­gent, Ana Kle­pić ni­je ni slu­ti­la da će ,,Zvje­zdi­ce” po­sta­ti ono što su da­nas.
– Na po­čet­ku ni­smo mi­sli­li da će­mo po­sta­ti ne­što ve­li­ko. Pro­la­zi­le su go­di­ne, mi smo ra­di­li sve vi­še pje­sa­ma ko­je su lju­di za­vo­lje­li, i ta­ko je do­šli do 30. go­di­ne ra­da. Sa­da ima­mo ve­li­ku pu­bli­ku, mo­žda i ve­ću ne­go što smo oče­ki­va­li. Na­ža­lost, dje­ca da­nas ma­nje slu­ša­ju mu­zi­ku, ima­ju vi­še oba­ve­za, za raz­li­ku od vre­me­na ka­da sam bi­la di­je­te i ka­da je to bi­la je­di­na ak­tiv­nost u gra­du. Ali i po­red to­ga ima­mo ve­li­ki broj čla­no­va. Na­sta­vi­će­mo i u bu­duć­no­sti ova­ko da ra­di­mo, a pr­vo što nas če­ka je fe­sti­val ,,Na­ša ra­dost” – ka­za­la je Kle­pić.
Oper­ska pje­va­či­ca Sa­ra Vu­jo­še­vić za­po­če­la je pro­fe­si­o­nal­nu ka­ri­je­ru upra­vo u ,,Zvje­zdi­ca­ma”.
– Za­hva­li­la bih se Mar­ku Kle­pi­ću na sve­mu što je ura­dio za me­ne, jer da ni­je bi­lo ho­ra ,,Zvje­zdi­ce” ne bi bi­lo ni me­ne u ova­kvom iz­da­nju. Če­sti­tam ,,Zvje­zi­ca­ma” 30 go­di­na ra­da i na­dam se da će tra­ja­ti još du­go lje­ta. Na­dam da će mo­ja dje­ca kre­nu­ti mo­jim sto­pa­ma i da će i oni bi­ti dio ova­ko uigra­nog i pro­fe­si­o­nal­nog ti­ma kao što su „Zvje­zdi­ce” – po­ru­či­la je Vu­jo­še­vić.
Kom­po­zi­tor Jo­van Ada­mov je po­ru­čio da dječ­ji hor ,,Zvje­zdi­ce”, ni­je sa­mo pod­go­rič­ki i cr­no­gor­ski, već da nje­g­ov zna­čaj pre­va­zi­la­zi na­še gra­ni­ce.
– Ve­li­ka mi je čast i za­do­volj­stvo pri­su­stvo­va­ti ova­kvom sla­vlju, jer 30 go­di­na ni­je ma­la stvar. U pro­te­klih 30 go­di­na, za­hva­lju­ju­ći ovom ho­ru, sta­sa­lo je na sto­ti­ne mla­dih umjet­ni­ka ko­ji su za­hva­lju­ju­ći dru­že­nju u ,,Zvje­zdi­ca­ma” po­sta­li bo­lji lju­di, ste­kli sa­mo­po­u­zda­nja, što je u ži­vo­tu ja­ko va­žno. Hor je ob­li­ko­vao, ne sa­mo mla­de so­li­ste, već i nas auto­re ko­ji su za­jed­no sa nji­ma ra­sli, sta­sa­va­li i pi­sa­li no­ve pje­sme. Za­hva­lju­ju­ći nji­ma ima­li smo sjaj­ne in­ter­pre­ta­ci­je – is­ta­kao je Ada­mov.
Po­zna­ti autor dječ­jih pje­sa­ma La­do Leš je po­vo­dom ro­đen­da­na kom­po­no­vao pje­smu ,,Naš uči­telj” po­sve­će­nu osni­va­ču ho­ra Mar­ku Kle­pi­ću.
To­kom pro­gra­ma bi­lo je i dir­lji­vih, tu­žnih tre­nu­ta­ka, po­seb­no dok su pu­šta­ni naj­u­pe­ča­tlji­vi­ji od­lom­ci iz dječ­jih emi­si­ja ko­je su ure­đi­va­li Dra­gan Ra­du­lo­vić i Hu­se­in Ba­to Du­kaj, ko­ji su mno­go­za­du­ži­li dječ­ji hor ,, Zvje­zdi­ce”.
B.K.

Mi­nja Su­bo­ta di­gao pu­bli­ku na no­ge
Čo­vjek ko­jeg pam­te sve ge­ne­ra­ci­je i spe­ci­jal­ni gost kon­cer­ta Mi­nja Su­bo­ta ko­ji sa zvje­zdi­ca­ma ot­pje­vao svo­je naj­ve­će hi­to­ve ,,Cvi­je­će je ukras ba­šte”, ,,Išli smo u Afri­ku” i ,,Raz­bo­le se li­si­ca”.
– Za­po­čeo sa­rad­nju sa ,,Zvje­zdi­ca­ma” dav­no u No­vom Sa­du na ,,Zma­je­vim dječ­jim igra­ma”. Ka­da upo­zna­te ,,Zvje­zdi­ce”, ne mo­že­te se vi­še ra­sta­ti od njih i po­sta­je­te i vi zvje­zdi­ca. Ve­če­ras ste na ovom ju­bi­le­ju bi­li fan­ta­stič­ni, šar­mant­ni, li­je­pi, ras­po­lo­že­ni, ta­len­to­va­ni, pu­ni ener­gi­je i na pra­vi na­čin ste ga pro­sla­vi­li. Tri­de­set go­di­na ,,Zvje­zdi­ca” je je­dan ve­li­ki pra­znik i kul­tur­ni do­ga­đaj – ka­zao je po­pu­lar­ni Mi­nja Su­bo­ta.

Izvor: Dnevni list Dan

Napiši komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *